Katalog A-Z

Wolastonit (Wapnia Krzemian)

Synonimy metakrzemian wapnia
Wzór chemiczny

CaSiO3

Masa molowa

116,17

Numer CAS 13983-17-0
Numer WE 237-772-5
Zastosowanie produkcja okładzin hamulcowych
Właściowości

Postać : proszek
Kolor : biały
Zapach : bez zapachu
Próg zapachu: nie dotyczy.
Wartośc pH : brak danych
Temperatura samozapłonu : nie dotyczy
Temperatura zapłonu : nie dotyczy
Temperatura wrzenia : brak danych
Temperatura topnienia : 1540 °C
Gęstość względna: brak danych
Ciśnienie pary: nie dotyczy.
Gęstość pary: brak danych
Jonowość (w wodzie): brak danych.
Właściwości dyspersyjne: nie rozprasza się w zimnej wodzie, gorącej wodzie.
Rozpuszczalność: nie rozpuszcza się w gorącej wodzie.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć