Katalog A-Z

Wosk Candelilla

Synonimy -
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 8006-44-8
Numer WE 232-347-0
Zastosowanie Przemysł chemiczny, przemysł kosmetyczny.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: lekko żółta
Zapach: słaby
Temperatura topnienia: 69 -73 °C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: >200 °C
Temperatura samozapłonu: >200 °C
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: 0,95 - 1,00 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność:
- w wodzie: nierozpuszczalny
- w innych rozpuszczalnikach: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć