Katalog A-Z

Wosk Carnauba

Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 8015-86-9
Numer WE 232-399-4
Zastosowanie Przemysł kosmetyczny, przemysł chemiczny, przemysł farmaceutyczny<br />
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: żółty Zapach: przyjemny
pH: ok. 5 - 6.
Temperatura topnienia: ok. 80 °C - 86 °C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: ok. 0,99 g/cm3
Rozpuszczalność:
- w wodzie: nierozpuszczalny
- w innych rozpuszczalnikach: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć