Katalog A-Z

Wosk Montana

Synonimy brak
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 8002-53-7
Numer WE 232-313-5
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: brązowo czarny
Zapach: specyficzny
Wartość pH: nieokreślona
Temperatura krzepnięcia: 75 - 80 °C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: >200 °C
Temperatura samozapłonu: >300 °C
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: 1,00 - 1,04 g/cm3 (20 °C)
Lepkość (90°C): 45 - 110 mPas
Rozpuszczalność:
- w wodzie: nierozpuszczalny
- w innych rozpuszczalnikach: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć