Katalog A-Z

Wosk Paracera M

Synonimy Wosk mikrokrystaliczny Paracera M
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 64742-51-4
Numer WE 256-154-5
Zastosowanie Przemysł farmaceutyczny, przemysł chemii gospodarczej.<br />
Właściowości

Postać: ciało stałe (20°C ).
Barwa: biała.
Zapach: brak wyraźnego zapachu.
pH: brak danych
Temperatura topnienia: ok. 70°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: >190°C
Temperatura samozapłonu: > 190°C
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: 0,89 - 0,96 g/cm3 (20°C)
Prężność pary: 0,002 mbar (20°C)
Lepkość: ok. 7 mPa*s (100°C)
Rozpuszczalność:
- w wodzie: bardzo słabo rozpuszczalny
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć