Katalog A-Z

Wskaźniki Odczynnikowe

Synonimy etanolowy roztwór zawierający w 1litrze 1g czerwieni metylowej i 0,5g błękitu metylenowego
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS -
Numer WE -
Zastosowanie Odczynnik analityczny
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: niebieska
Zapach: alkoholu
pH: obojętne
Temperatura topnienia: -114 °C
Temperatura wrzenia: 78 °C
Temperatura zapłonu: 17 °C (tygla otwartego); 13 °C (tygla zamkniętego)
Temperatura samozapłonu: 399 °C
Granice wybuchowości:
- dolna: 3,3% obj.
- górna: 19% obj.
Prężność par (20°C): 5,9 kPa
Gęstość (20°C): 0,81 g/cm3
Gęstość nasypowa: nie dotyczy
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalny

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć