Katalog A-Z

Wyciąg z Aloesu

Synonimy Wyciąg z aloesu koncentrat 10:1
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 8557-69-03
Numer WE 287-390-8
Zastosowanie Przemysł chemiczny, przemysł chemii gospodarczej, przemysł kosmetyczny.<br />
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: jasnożółta
Zapach: roślinny
pH: 3,5 - 6,5
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura krzepnięcia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Gęstość: 1,002 - 1,032 g/cm3
Rozpuszczalność:
- w wodzie: substancja dobrze rozpuszczalna
- w innych rozpuszczalnikach: brak danych.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć