Katalog A-Z

Biel Tytanowa

Synonimy biel tytanowa
Wzór chemiczny

TiO2

Masa molowa

79,9

Numer CAS 13463-67-7
Numer WE 236-675-5
Zastosowanie nadawanie barwy i nieprzezroczystości w przemyśle farb i lakierów, tworzyw sztucznych, włókien syntetycznych oraz w przemyśle papierniczym, gumowym, ceramicznym, cementowym, kosmetycznym, poligraficznym, spożywczym.
Właściowości

Stan skupienia: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: bez zapachu
Wartośc pH ( 10% wag. zawiesiny wodnej): 7,0-9,2
Temperatura wrzenia: 3000 °C (1013 hPa)
Temperatura topnienia: >1500°C
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Właściwości wybuchowe: nie dotyczy
Prężność par: nie dotyczy
Gęstość właściwa: 3,9-4,2 g/cm3
Gęstość nasypowa: brak danych
Rozpuszczalność :
w wodzie - nierozpuszczalna
w rozpuszczalnikach organicznych - nierozpuszczalna

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć