Katalog A-Z

Żelaza Azotan

Synonimy żelazowy azotan dziewięciowodny
Wzór chemiczny

Fe(NO3)3*9H2O

Masa molowa

404,04

Numer CAS 7782-61-8
Numer WE 233-899-5
Zastosowanie odczynnik analityczny
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: jasno fioletowy
Zapach: kwasu azotowego
pH: około 1,3 (100 g/l H2O, 20ºC)
Temperatura topnienia: 47ºC (rozkład)
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 1,68 g/cm3 (20ºC)
Ciężar nasypowy: około 900 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: rozpuszczalny (20ºC)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć