Katalog A-Z

Żelaza Chlorek

Synonimy brak
Wzór chemiczny

FeCl3

Masa molowa

162,21

Numer CAS 7705-08-0
Numer WE 231-729-4
Zastosowanie odczynnik analityczny
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: czarny
Zapach: bez zapachu
pH: 1 (200 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: rozkład >315°C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie par: 1 hPa (20°C)
Gęstość: 2,9 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 1000 kg/m3
Rozpuszczalność:
- w wodzie: 920 g/l (20°C), 5370 g/l (100°C)
- w rozpuszczalnikach organicznych: etanol, eter, aceton
Log P(o/w): -4

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć