Katalog A-Z

Żelaza Tlenek

Synonimy brak
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS -
Numer WE -
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Forma: ciało stałe
Zapach: bez zapachu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: 1538ºC (rozkład)
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 5,18 g/cm3 (20ºC)
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:
w wodzie: nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć