Katalog A-Z

Antyutleniacz IPPD

Synonimy antyutleniacz IPPD
Wzór chemiczny

C15H18N2

Masa molowa

226,32

Numer CAS 101-72-4
Numer WE O202-969-7
Zastosowanie Przemysł gumowy, produkcja, opon i wyrobów gumowych, bieżnikowanie, recykling.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: ciemno szara do czarnej
Zapach: ostry
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 79 °C
Temperatura wrzenia: 148 - 152 °C
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: 1,04 g/cm3 (25°C)
Cisnienie par: 0,00093 hPa (50°C)
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:
- w wodzie: 15 mg/l (25°C)
- w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalny w rozpuszczalnikach aromatycznych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 3,28

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć