Katalog A-Z

Antyutleniacz BHT

Synonimy antyutleniacz BHT, 2,6-di-tert-butylo-p-krezol
Wzór chemiczny

C15H24O

Masa molowa

220,35

Numer CAS 128-37-0
Numer WE 204-881-4
Zastosowanie antyutleniacz
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: bezbarwna
Zapach: bez zapachu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 70 °C
Temperatura wrzenia: 265 °C
Temperatura zapłonu: 114 °C
Temperatura samozapłonu: 425 °C
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: 1,3 g/cm3 w 20 °C
Gęstośc nasypowa: 650 kg/m3
Rozpuszczalność: w wodzie nierozpuszczalny
w innych rozpuszczalnikach - aceton, octan etylu, chlorek metylenu, chloroform
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 5,1 (doświadczalna)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć