Katalog A-Z

Antyutleniacz 6PPD

Synonimy antyutleniacz 6PPD
Wzór chemiczny

C18H24N2

Masa molowa

268,0

Numer CAS 793-24-8
Numer WE 212-344-0
Zastosowanie Przemysł gumowy, produkcja, opon i wyrobów gumowych, bieżnikowanie, recykling.
Właściowości

Postać: iało stałe
Kolor: brązowy, purpurowy
Zapach: swoisty
Wartość pH: brak danych
Temperatura topnienia: 49,2 °C
Temperatura wrzenia: 163 - 165 °C (1,33 hPa)
Temperatura zapłonu: 205,5 °C
Temperatura samozapłonu: nie określona
Granice wybuchowości: nie określone
Gęstość: 0,995 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność: w wodzie: bardzo słabo rozpuszczalny
rozpuszczalniki organiczne : aceton, etanol
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 4,68

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć