Katalog A-Z

Tlenek Chromu (III)

Synonimy zieleń chromowa
Wzór chemiczny

Cr2O3

Masa molowa

151,99

Numer CAS 1308-38-9
Numer WE 215-160-9
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: zielony
Zapach: bez zapachu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 2275°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Rozpuszczalność:
w wodzie: nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć