Katalog A-Z

Niklu Siarczan Sześciowodny

Synonimy brak
Wzór chemiczny

NiSO4*6H2O

Masa molowa

262,86

Numer CAS 10101-97-0
Numer WE 232-104-9
Zastosowanie Galwanotechnika, metalizacji, produkcja akumulatorów i baterii; produkcja soli niklu i roztworów soli niklu; katalizatory.<br /><b>Zastosowania odradzanie:</b> zgodnie z załącznikiem XVII Rozporządzenia 1907/2006 (REACH).
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: zielony
Zapach: bez zapachu
pH: 5 - 6 (100 g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia: rozkład termiczny >700°C
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 2,07 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 1000 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 625 g/l (20°C), 3407 g/l (100°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć