Katalog A-Z

Polichlorek Winylu

Wzór chemiczny

(C2H3Cl)n

Numer CAS 9002-86-2
Numer WE -
Zastosowanie W przemyśle tworzyw sztucznych.
Właściowości

Stan skupienia: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bezwonny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: >100°C
Temperatura zapłonu: 390°C
Temperatura samozapłonu: 450°C
Rozpuszczalność: nierozpuszczalny w wodzie
Gęstość względna: 0,950 - 0,970

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć