Katalog A-Z

Akrylamid

Synonimy amid kwasu akrylowego, 2-propenamide
Wzór chemiczny

CH2=CHCONH2

Masa molowa

71,1

Numer CAS 79-06-1
Numer WE O201-173-7
Zastosowanie Przemysł chemiczny
Właściowości

Postać: ciało stale
Barwa: biała
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia: 83 - 85 °C
Temperatura wrzenia: 125 °C (25 mm Hg)
Temperatura zapłonu : 138 °C
Temperatura samozapłonu: 424°C
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
– dolna: 2,7% obj.
– górna: 20,6% obj.
Gęstość: 1,12 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie: częściowo mieszalny.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć