Katalog A-Z

Bizmutu Tlenek

Synonimy bizmutawy tlenek
Wzór chemiczny

Bi2O3

Masa molowa

465,98

Numer CAS 1304-76-3
Numer WE 215-134-7
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: jasno-żółty
Zapach: bez zapachu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 817°C
Temperatura wrzenia: 1890°C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 8,93 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 1000 kg/m3
Rozpuszczalność: w wodzie: prawie nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć