Katalog A-Z

Błękit Metylenowy

Synonimy chlorek 3,7-bis(dimetyloamino)feno-5-tioazynowy, chlorek metylotioninowy
Wzór chemiczny

C16H18N3SCl*3H2O

Masa molowa

373,92

Numer CAS 7220-79-3
Numer WE 200-515-2
Zastosowanie WSKAŹNIK, barwnik o charakterze kationowym, dla zastosowań przemysłowych do barwienia papieru, tkanin, skóry. Stosowany również jako barwnik do włosów oraz do podbarwiania preparatów w diagnostyce laboratoryjnej.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: ciemnoniebieski, ciemnozielone
Zapach: prawie bezwonny
pH: 3-4 (1% roztwór, 20 °C)
Temperatura topnienia: około 105 °C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu : brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Ciężar nasypowy: około 600 kg/m3
Rozpuszczalność: w wodzie - około 40 g/l ( 25 °C )
w rozpuszczalnikach organicznych - alkohol 15 g/l
Log pow: 5,85 (wartośc oszacowana)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć