Katalog A-Z

Brom

Synonimy brak
Wzór chemiczny

Br2

Masa molowa

159,82

Numer CAS 7726-95-6
Numer WE O231-778-1
Zastosowanie przemysł chemiczny, odczynnik laboratoryjny
Właściowości

Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: czerwonobrunatna
Zapach: ostry, drażniący
pH: brak danych
Temperatura topnienia: -7,2°C
Temperatura wrzenia: 58,7°C
Gęstość w temp. 20°C: 3,12 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 5,5
Prężność par:
– w temp. 20°C: 231 hPa
– w temp. 30°C: 340 hPa
Stężenie pary nasyconej:
– w temp. 20°C: 1515 g/m3
– w temp. 30°C: 2155 g/m3
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 10°C: 4,03% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym, chloroformie, czterochlorku węgla, dwusiarczku węgla, acetonie, nitrobenzenie, w stężonych kwasach solnym i bromowodorowym, roztworach bromków.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć