Katalog A-Z

Butyldiglikol

Synonimy 2-(2-butoksyetoksy)etanol, eter monobutylowy glikolu dietylenowego
Wzór chemiczny

C4H9OCH2CH2OCH2CH2OH

Masa molowa

162,0

Numer CAS 112-34-5
Numer WE O203-961-6
Zastosowanie jako półprodukt, wytwarzanie i (prze)pakowanie substancji i mieszanin, w powłokach i środkach czyszczących.
Właściowości

Postać: ciecz
Kolor: bezbarwna lub jasnożółta
Zapach: charakterystyczny
Wartośc pH: neutralne
Temepratura topnienia: - 66 °C
Temperatura wrzenia: 230 °C
Temeperatyra zapłonu: ok. 105 °C
Temperatura samozapłonu: 210 °C
Granice wybuchowości:
dolna: 0,69 % V/V
górna: 5,9 % V/V
Gęstość par względem powietrza: 5,58
Gęstość: 0,955 g/cm3 ( °C)
Rozpuszczalność w wodzie: całkowita
w innych rozpuszczalnikach: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć