Katalog A-Z

Alantoina

Synonimy 5-Ureidohydantoina
Wzór chemiczny

C4H6N4O3

Masa molowa

158,12

Numer CAS 97-59-6
Numer WE 202-592-8
Zastosowanie przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny
Właściowości

Postać: biały proszek
Barwa: biała
Zapach: bez zapachu
Wartość pH (5g/l 20°C): 4,0-6,0
Temperatura topnienia: 225-238 °C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość (20°C): około 1,7 g/cm3
Gęstość nasypowa: około 800 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie:
25°C - 5,7 g/l
75°C - 40 g/l

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć