Katalog A-Z

Butylu Octan

Synonimy octan butylu, ester n-butylowy kwasu octowego<br />
Wzór chemiczny

CH3COOC4H9

Masa molowa

116,16

Numer CAS 123-86-4
Numer WE O204-658-1
Zastosowanie Jako rozpuszczalnik w przemyśle farb i lakierów, do rozpuszczania nitrocelulozy, chlorokauczuku, polistyrenu, żywic fenolowych, olejów, sztucznych szelaków, barwników; jako odczynnik laboratoryjny, w środkach czystości
Właściowości

Postać: ciekła
Barwa: bezbarwna
Zapach: owocowy
pH: brak danych
Temperatura topnienia: -77°C
Temperatura wrzenia: 126°C
Temperatura samozapłonu: 370°C
Temperatura zapłonu: 27°C
Granice wybuchowości:
dolna: 1,4% obj.
górna: 7,5% obj.
lepkość dynamiczna: brak danych
Gęstość: 0,88 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: nie dotyczy
Rozpuszczalność:
w wodzie: prawie nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalny

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć