Katalog A-Z

Cerezyna

Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 63231-60-7
Numer WE 264-038-1
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Postać: ciało stałe (20°C)
Barwa: biała
Zapach: bez wyraźnego zapachu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: min. 90°C (temperatura kroplenia)
Temperatura wrzenia: > 300°C
Temperatura zapłonu: >200°C
Temperatura samozapłonu: >250°C
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: ok. 0,78 g/cm3 (100°C)
Rozpuszczalność:
- w wodzie: nierozpuszczalny
- w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszcza się w rozpuszczalnikach węglowodorowych.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć