Katalog A-Z

Ceru Tlenek

Synonimy dwutlenek ceru
Wzór chemiczny

CeO2

Masa molowa

zawiera domieszki tlenków lantanowców

Numer CAS 1306-38-3
Numer WE 215-150-4
Zastosowanie przemysł chemiczny, przemysł szklarski
Właściowości

Postać fizyczna: ciało stałe drobnokrystaliczne
Barwa: jasno pomarańczowa
Zapach: bezwonny
Temperatura topnienia: nie dotyczy
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Gęstość: ok. 6,5-7,6 kg/dm3
Gęstość usypowa: ok. 1900-2300 kg/m3
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
pH: 5-7
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Rozpuszczalnośc w lipidach: nie rozpuszcza się.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć