Katalog A-Z

Chelaty Cu

Synonimy Cu (II)- EDTA, kompleks miedzi (II) z solą dwusodową kwasu etylenodiaminotetraoctowego
Wzór chemiczny

C10H12CuN2Na2O8

Masa molowa

397,74

Numer CAS 39208-15-6
Numer WE 254-356-9
Zastosowanie chemikalia laboratoryjne, produkcja substancji
Właściowości

Forma: ciało stałe (proszek)
Kolor: niebieski
Zapach: bez zapachu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Rozpuszczalność:
w wodzie: rozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć