Katalog A-Z

Chinizaryna

Synonimy 1,4 - dihydroksyantrachinon
Wzór chemiczny

C14H8O4

Masa molowa

240,22

Numer CAS 81-64-1
Numer WE 201-368-7
Zastosowanie Jako barwnik w przemyśle tekstylnym i tworzyw sztucznych.
Właściowości

Postać: stały
Barwa: pomarańczowo-czerwona
Zapach: prawie bezwonny
Wartość pH (110 g/l 20°C): 5-7
Temperatura topnienia: 190-194 °C
Temperatura wrzenia: ok 450°C
Temperatura zapłonu: 222°C
Temperatura samozapłonu: nie określona
Granice wybuchowości: nie określone
Prężność pary: (197°C):1hPa
Gęstość: brak danych
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Współczynnik podziału: nie określony

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć