Katalog A-Z

Chloroform

Synonimy trichlorometan
Wzór chemiczny

CHCl3

Masa molowa

119,38

Numer CAS 67-66-3
Numer WE O200-663-8
Zastosowanie Zastosowania zidentyfikowane: odczynnik laboratoryjny, półprodukt chemiczny, rozpuszczalnik.<br />Zastosowania odradzane: zastosowania konsumenckie, zastosowania dyfuzyjne takie jak czyszczenie powierzchni i czyszczenie tkanin. Zgodnie z załącznikiem XVII
Właściowości

Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: eteryczny, słodki
Temperatura topnienia: -63,5°C
Temperatura wrzenia: 62°C
Gęstość w temp. 20°C: 1,48 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 4,12
Prężność par:
– w temp. 20°C: 211 hPa
– w temp. 30°C: 327 hPa
Stężenie pary nasyconej:
– w temp. 20°C: 1035 g/m3
– w temp. 30°C: 1550 g/m3
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C: 0,82% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym, benzenie, dwusiarczku węgla, czterochlorku węgla, dimetylosulfotlenku.
Lepkość w temp. 20°C: 0,568 mPaˇs
Kow: 1,97

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć