Katalog A-Z

Alkohol Benzylowy

Synonimy Fenylometanol, hydroksytoluen, hydroksymetylobenzen, toluenol
Wzór chemiczny

C6H5CH2OH

Masa molowa

108,14

Numer CAS 100-51-6
Numer WE O202-859-9
Zastosowanie odczynnik analityczny, chemikalia do syntez, .
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: charakterystyczny
pH: brak danych
Temperatura topnienia: -15 °C
Temperatura wrzenia: 205 °C
Temperatura zapłonu: 96 °C
Temperatura samozapłonu: 435°C
Granice wybuchowości:
- dolna: 1,3% obj.
- górna: 13% obj.
Prężność par (20°C): 0,13 mbar
Gęstość (20°C): 1,05 g/cm3
Gęstość nasypowa: nie dotyczy
Rozpuszczalność w wodzie (20°C): 40 g/l
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: alkohol etylowy, eter etylowy, aceton, chloroform, benzen.
Lepkośc: 5,04 mPa*s (25 °C)
log P(o/w): 1,10

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć