Katalog A-Z

Cholesterol

Synonimy brak
Wzór chemiczny

C27H46O

Masa molowa

386,66

Numer CAS 57-88-5
Numer WE 200-353-2
Zastosowanie przemysł faramceutyczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: prawie bez zapachu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 147-150°C
Temperatura wrzenia: ok 360°C (rozkład)
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: 360°C
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie par: brak danych
Gęstość: 1,07 g/cm3 (40°C)
Ciężar nasypowy: 260kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 0,002g/l
w rozpuszczalnikach organicznych: eter, chloroform, pirydyna, benzen, eter naftowy

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć