Katalog A-Z

Choliny Chlorek

Wzór chemiczny

C5H14ClNO

Masa molowa

139,62

Numer CAS 67-48-1
Numer WE 200-655-4
Zastosowanie w przemyśle paszowym
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: żółto-brązowy
Zapach: słaby aminowy
pH: 4-6 ( 100g/l H2O; temp. 20°C)
Temperatura topnienia: brak dostępnych danych
Temperatura wrzenia: brak dostępnych danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: brak dostępnych danych
Ciężar nasypowy: 400-450 kg/m³
Rozpuszczalność:
w wodzie: bez ograniczeń
w rozpuszczalnikach organicznych: etanol - bez ograniczeń.
Rozkład termiczny: ~180°C

Inne informacje: substancja higroskopijna.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć