Katalog A-Z

Chromu Tlenek (VI)

Synonimy trójtlenek chromu, bezwodnik chromowy
Wzór chemiczny

CrO3

Masa molowa

99,99

Numer CAS 1333-82-0
Numer WE O215-607-8
Zastosowanie Pośrednie wytwarzanie innych substancji chromowych; formulacja stosowanych preparatów np. przy obróbce wykończeniowej metali lub jako katalizator; obróbka powierzłącznie z np. funkcjonalną i dekoracyjną galwanizacją, pasywacją (uodpornianiem na korozję);
Właściowości

Stan skupienia: ciało stałe
Kolor: czerwono brunatny
Zapach: bez zapachu
pH: 1 (10 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 196°C
Temperatura wrzenia: rozkład
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy:
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: 2,7 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: 1400 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 62,5 % (20°C)
rozpuszczalość w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w acetonie i kwasie octowym.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć