Katalog A-Z

Cocamide Dea

Wzór chemiczny

-

Masa molowa

276,0

Numer CAS -
Numer WE -
Zastosowanie Przemysł chemii gospodarczej, przemysł kosmetyczny - środek powierzchniowo czynny.
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: żółta do żółtobrązowej
Zapach: charakterystyczny
pH: 9-10,5 (1% roztwór wodny)
Temperatura topnienia: -7 °C
Temperatura wrzenia: ok. 185 °C
Temperatura zapłonu: 100 °C
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: 1,02 g/cm3 (20°C)
Lepkość: 1,15 Pa*s (20 °C)
Rozpuszczalność:
- w wodzie: rozpuszczalny
- w innych rozpuszczalnikach: brak danych
Log Pow: 3,75

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć