Katalog A-Z

Cykloheksan

Synonimy heksametylen, heksahydrobenzen, naften
Wzór chemiczny

C6H12

Masa molowa

84,15

Numer CAS 110-82-7
Numer WE O203-806-2
Zastosowanie Stosowany w procesach syntezy chemikaliów, w procesie produkcji rozpuszczalników, jako dodatek do paliw, składki mieszanin wybuchowych, odczynnik lub reagent chemiczny, w procesie produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych.
Właściowości

Stan skupienia w 20°C: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: aromatyczny, słodkawy
Temperatura topnienia: 6,5 ° C
Temperatura wrzenia: 80,7 ° C
Temperatura zapłonu: -20 ° C
Temperatura samozapłonu: 260 ° C
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
dolna: 1,2% obj.
górna: 8,3% obj.
Gęstość w 20°C: 0,78 g/cm3
Prężność par: 124 hPa
Lepkość: 0,894 mPa
Rozpuszczalność w wodzie: 52 mg/l (23,5°C)
Współczynnik podziału n-o ktanol/woda (log Pow): 3,44

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć