Katalog A-Z

Cykloheksanon

Synonimy cykloheksanon, ketoheksametylen
Wzór chemiczny

(CH2)5CO

Masa molowa

98,15

Numer CAS 108-94-1
Numer WE O203-631-1
Zastosowanie jako rozpuszczalnik w przemyśle farb i lakierów, jako składnik klejów i uszczelniaczy, jako surowiec do produkcji tuszów i tonerów, jako substrat w przemysłowej syntezie chemicznej między innymi do produkcji kaprolaktamu i kwasdu adypinowego, do produkcji
Właściowości

Stan skupienia w 20° C: ciecz
Barwa: bezbarwna do lekko żółtej
Zapach: podobny do zapachu acetonu
Próg zapachu: 4 mg/m3
pH: brak danych
Temperatura topnienia: -31 °C
Temperatura wrzenia: 154,3 °C
Temperatura zapłonu: 44 °C
Temperatura samozapłonu: 420 °C
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
– dolna: 1,3% obj.
– górna: 9,4% obj.
Gęstość w temp. 20 ° C: 0,95 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 3,4
Prężność par: 4,7 hPa (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie: 86 g/l (20 °C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w metanolu, acetonie, benzynie, nitrobenzenie, eterze.
Współczynnik załamania światła w temp. 20 ° C: 1,45097
Lepkość w temp. 15 ° C: 2,45 mPa · s
Współczynnik podziału n-oktanol woda: 0,8/6 (25 °C)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć