Katalog A-Z

Cykloheksyloamina

Synonimy aminocykloheksan
Wzór chemiczny

(CH2)5CHNH2

Masa molowa

99,18

Numer CAS 108-91-8
Numer WE O203-629-0
Zastosowanie odczynnik analityczny
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: aminowy
pH: 11,5 (100 g/l/ roztwór, 20 °C)
Temperatura topnienia: -18 °C
Temperatura wrzenia: 133-134 °C
Temperatura zapłonu: 27 °C
Temperatura samozapłonu: 265°C
Granice wybuchowości:
– dolna: 1,6% obj.
– górna: 9,4% obj.
Gęstość: 0,87 g/cm3 (20 °C)
Gęstość par względem powietrza: 3,42
Prężność par: 14 hPa (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszcza się bez ograniczeń
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych
Lepkość dynamiczna: 2,44 mPa·s (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): 1,2

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć