Katalog A-Z

Cynian Sodu

Synonimy sześciohydroksycynian sodu
Wzór chemiczny

Na2Sn(OH)6

Masa molowa

266.74

Numer CAS 12027-70-2
Numer WE 234-724-5
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Postać: kryształy
Kolor: biały
Zapach: bezwonny
pH: alkaliczne (20°C)
Temperatura topnienia: nieokreślona
Temperatura wrzenia: nieokreślona
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Gęstość: 3,06 g/cm³ (20°C)
Rozpuszczalność:substancja rozpuszczalna w wodze

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć