Katalog A-Z

Cynku Chlorek

Synonimy dichlorek cynku, chlorek cynku (II)
Wzór chemiczny

ZnCl2

Masa molowa

136,28

Numer CAS 7646-85-7
Numer WE O231-592-0
Zastosowanie zastosowanie jako topnik do odlewów, jako półprodukt m.in. składnik baterii, do powlekania powierzchni metalowych, w labolatoriach chemicznych; regulowanie procesów innych niż polimeryzacja i wuklanizacja, środek zapobiegający zamarzaniu, środek powierzch
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: około 5 (100 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 287°C
Temperatura wrzenia: 360°C (rozkład)
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: około 2,9 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:
w wodzie: 4320 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: etanol

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć