Katalog A-Z

Cynku Cyjanek

Synonimy brak
Wzór chemiczny

Zn(CN)2

Masa molowa

117,42

Numer CAS 557-21-1
Numer WE O209-162-9
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: bez zapachu
Wartość pH: brak danych
Temperatura topnienia: rozkład w około 800°C
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Gęstość w temp. 20°C: 1,85 g/cm3
Ciśnienie par względem powietrza: brak danych
Prężność par w temp. 800°C: 1,3 hPa
Stężenie pary nasyconej: brak danych
Rozpuszczalność w wodzie : prawie nierozpuszczalny
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć